DUYURULAR/HABERLER

Duyuru – 2020 / 11: Bir Kooperatif Ortağının faaliyetlerimizle ilgili sorularına verilen cevap yazısıdır

Değerli Ortaklarımız,

Aşağıda ismi belirtilen bir KOOPERATİF ORTAĞI yönetimimize bir dilekçe ile müracaat ederek bazı taleplerde bulunmuştur.  Söz konusu kooperatif ortağı kendi ifadesiyle “yapılmayan veya yapılamayan yıllık mali genel kurul dolayısı ile maddeler halinde sıraladığı birçok konu hakkındaki sorularını 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırmamızı ve bazı belgelerin kendisine verilmesini” talep etmiştir.

Kendisinin dilekçesini dayandırmış olduğu gerekçe geçerli olmadığından, bu talebine yönetim olarak içinde bulunduğumuz zaman itibarıyla kanunen cevap verme zorunluluğumuz olmamasına rağmen, yalnızca benimsemiş olduğumuz şeffaflık prensibimiz dolayısıyla aşağıdaki yanıtları yazılı olarak vermiş bulunuyoruz.

Bu yanıtlar, faaliyetlerimizle ilgili birçok konuda ayrıntılı açıklamaları da içerdiğinden, bu vesileyle siz değerli ortaklarımızın da bilgilerine sunmayı uygun gördük.

Ayrıca, yine aynı şeffaflık prensibimiz gereğince kooperatifimiz faaliyetlerini kapsayan detaylı bilanço ve gelir tablosunu da “genel kurulun ne zaman yapılacağı” hususundan bağımsız olarak önümüzdeki günlerde değerli ortaklarımızla her halükarda paylaşacağımızı bilmenizi rica ederiz.

Herşeyden önce sağlık ve esenlik dileklerimizle

YÖNETİM KURULU

===============================================================================

 

DİLEKÇEYE CEVAP

Kooperatif Ortağı Murat Salih Gülşah;                                                                 03.10.2020

Konu: 19.09.2020 Tarihli dilekçenize verilen cevabımız

Yapılmayan veya yapılamayan yıllık mali genel kurul dolayısı ile kooperatif ortağı olarak maddeler halinde sıraladığınız konular hakkında 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırmamızı ve bazı belgelerin tarafınıza verilmesini talep etmektesiniz.

Kooperatiflerin yasal olarak 30.06.2020 tarihine kadar yapmaları gereken genel kurulları, salgın hastalık nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 31 Temmuz 2020 – 31 Ekim 2020 tarihleri arasında yapması gerektiği yönünde yasal düzenleme yapılmıştır. Söz konusu yasal düzenleme gereğince 2019 yılı olağan genel kurulunun 31.10.2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Genel kurulun yapılması için zorunlu olan yasal süre aşılmadığından “yapılmayan veya yapılamayan yıllık mali genel kurul” şeklindeki iddianız geçerli değildir ve dolayısıyla belge talebiniz açısından yasal dayanak da teşkil etmemektedir.

Diğer taraftan Kooperatifler Kanunun 24. Maddesi kapsamında talep ettiğiniz bilgileri kapsayan mali tablo ve raporlar geçmiş yıllarda olduğu gibi, yine bu yılda genel kurula katılan tüm ortaklarımız ile paylaşılacak olup söz konusu raporlar genel kurulda müzakere edilerek oylamaya sunulacaktır. Ayrıca geçmiş yıllarda olduğu gibi yine bu yıl da Kooperatifler Kanunun 24. Maddesinde belirtilen tüm mali tablo ve raporlar yasal süresi içinde kooperatif merkezinde ortaklarımızın incelemesi için hazır bulundurulacak olup talep eden ortaklarımıza mali tablolardan birer suret verilebilecektir.

Her ne kadar kooperatif genel kurulunun yapılamamış olma tezi ile kooperatif kanunun 24. Maddesini dayanak göstererek bilgi talep etmekte olduğunuzu belirtseniz de, dilekçenizin ilerleyen bölümlerinde site içinde duyduğunuz bazı dedikodulara yorum katarak, yönetim kurulunu suçlayıcı bir üslup ile soru haline getirmeye çalıştığınız görülmüştür.

Yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı söz konusu talebinizi yerine getirme zorunluluğumuz bulunmamakla birlikte, şeffaflık prensibimiz gereği tarafınıza cevap verilmektedir.  Bilgi amaçlı olmayan iddialarınıza, başka bir ifade ile pek de iyi niyet taşımayan yorumlarınıza ise detaylı cevap verilmeyecektir.

Soru-1:Kooperatifin fesih edilmesi için ne kadar daha beklemek zorundayız?

Cevap: Kooperatifimiz 06.06.1995 tarihinde30 yıllık süre ile kurulmuş olup henüz faaliyetini tamamlayamamakla birlikte, anasözleşmede belirtilen söz konusu süre de zaten henüz dolmamış bulunmaktadır. Kooperatif faaliyetlerinin tamamlanma durumuna göre söz konusu süre uzatılabileceği gibi hiç bu süre beklenilmeden tasfiye sürecine de gidilebilir. Söz konusu yetki kooperatiflerde en yetkili merci olan genel kurula ait olup bugüne kadar kooperatifin tasfiyesi ile ilgili alınmış bir genel kurul kararı mevcut değildir. Kooperatif faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından tasfiye süreci ile ilgili konular genel kurulun gündeminde müzakere edilerek alınan karar doğrultusunda işlem tesis edilebilecektir.

Soru-2: a)Ocak 2020 Tarihinde Tedaş’a devredilmesi taahhüt edilen elektriklerimiz neden devir edilmedi ve devir işlemi ne zaman gerçekleşecektir?

Cevap: Konuyla ilgili olarak altyapı firmasının çalışmaları kurum nezdinde devam etmektedir. Diğer taraftan Dünyayı saran salgın hastalık bu süreci olumsuz etkilemiştir. Süreç tamamlandığı zaman devir işlemi gerçekleşebilecektir.

Soru-2: b)Elektrik devri için yapılan toplam ihale bedeli ne kadardır, karşılığında kime ne kadar nakit ne kadar arsa verilmiştir.

Cevap:1. Etap Elektrik Altyapı ihale bedeli 1.363.000-TL,2. Etap Elektrik Altyapı İhale bedeli 715.000-TL olmak üzere toplam ihale bedeli 2.078.000-TL’dır.  Doruktan elektrik firması nam ve hesabına 1.512.378,44 TL nakit, bir adet arsa üzerinden ortaklık payı 200.000-TL, bir adet ev üzerinden ortaklık payı 365.000- TL olmak üzere toplam2.077.378,44 TL ödeme yapılmıştır. (Evin tapu devri elektrik altyapı devri gerçekleşinceye kadar yapılmayacaktır.)

Soru-2: c-)Ayrıca imamın lojman olarak kullandığı ev genel kurul kararı olmamasına rağmen neye karşılık hangi karar ve gerekçe ile ne kadar miktara müteahhitlik firmasına verilmiştir?

Cevap: Ortaklığa giriş tarihinizden önce alınan genel kurul kararları ile ilgili olarak bu güne kadar kooperatiften bilgi talep etmediğiniz gibi araştırma görevinizi de tam olarak yerine getirmeden lojman ile ilgili genel kurul kararı olmadığını iddia etmeniz sizin olaylara iyi niyetle yaklaşmadığınızı açıkça ortaya koymaktadır.

“2015-2016 yıllarına ait olarak 19.07.2017 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısının 9. Gündem maddesine istinaden alınan “en az 300.000- TL bedel ile meskene üyelik kayıt edilmesi sureti ile yönetim kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Öneri oy birliği ile kabul edildi.”Şeklinde genel kurulda kararı alınmıştır.

Söz konusu genel kurul kararı mucibince ve müteahhitlik firmasıyla düzenlenen sözleşme gereğince elektrik firması 365 TL bedel ile ortaklığa kayıt edilebilecektir.

Soru-2: d)Arsalardan toplanan toplam rakam ne kadardır?

Cevap:16.07.2017 tarihinden 20.09.2020 tarihine kadar geçen yaklaşık üç yılı aşkın bir süre içinde 1 adet ev ve 16 adet arsa üzerinden yeni ortaklık kaydı yapılmış olup bu kayıtlar ile ilgili olarak 3.655.000,00 TL kaynak girişi sağlanmıştır.

Soru-3: Elektrik alt ve üst yapısının devri için yapılan çalışmaların yanında İz-su devri için neden bir uygulama yapılmadı ve iz-su devrini ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz?

Cevap: Elektrik alt ve üst yapısı ile ilgili olarak genel kurulda alınan karar gereğince devir işlemi başlatılmıştır. Ancak içme suyu altyapısının devri ile ilgili olarak genel kurulda alınan bir karar mevcut değildir. Hal böyle iken içme suyu altyapısının devri ile ilgili, diğer bir ifade ile tek sayaç aboneliğinden bireysel aboneliğe geçiş işlemi ile ilgili olarak İZ-SU’ ya ön başvuru yapılmıştır. Ayrıca söz konusu kurumdan almış olduğumuz bilgilere göre içme suyu altyapı devrinin yapılabilmesi için öncelikle site içerisindeki ana yol içme suyu altyapı çalışmalarının İZSU tarafından tamamlaması ve akabinde ara yol içme suyu altyapısının kooperatif tarafından yenilemesi gerekmektedir. Çünkü önceki yönetimler tarafından yapılan altyapı çalışmalarının“tek sayaç aboneliğinden”çok sayaç aboneliğine” geçilebilmesi için uygun ve yeterli olmadığı görülmüştür.

Soru-4: Elektrik ve İz-su birim fiyatları neden alış fiyatları üzerinden üyelere yansıtılmayıp, Genel kurul kararı olmadan 1 yıl içerisinde 2 kere zam yapılarak üyelere fatura edilmektedir?

Cevap: Gediz elektrik tarafından verilen enerji kooperatife ait 1 nolu trafoya gelmekte ve trafodaki sayaç ilgili kurum tarafından okunarak bedeli kooperatife fatura edilmektedir. Kooperatifte iki adet daha trafo bulunmaktadır. Bu trafolar da kullanımla orantılı olarak elektrik sarf etmektedirler. Diğer taraftan trafolardan evlere kadar giden hatlarda doğal olarak kayıp ve kaçaklar olabilmektedir.  Dolayısı ile elektrik tüketimiyle orantılı olarak site içinde ortaya çıkan kayıp ve kaçak bedelinin elektriği kullanan ortaklara yansıtılması işin doğası gereğidir. Aksi halde elektrik tüketimi olmayan ortağımıza kullanmadığı elektriğin bedelini ödetmiş oluruz ki buda eşitlik ilkesine, hak ve hukuka aykırı bir durum olur.

İçme suyundaki uygulamada aynı şekildedir. İz-su, içme suyunu kooperatifimize ait olan 1016 adadaki su deposuna vermekte olup su deposu girişindeki su sayacını okuyarak suyu kooperatife fatura etmektedir. Su deposundaki su ise konutlara kooperatif tarafından pompa ile basılarak verilmektedir. Sonuç olarak pompaların bakım onarım ve elektrik gideri ile su deposunun bakım giderlerinin suyu kullanan ortaklara yansıtılması gerekmektedir. Elektrik ve su fiyatlarındaki artışın ortaklara yansıtılması ihtiyari olmayıp, tam aksine zorunludur.

Elektrik ve su dağıtım bedellerinin yansıtılmasının iki yöntemi bulunmaktadır. Birinci yöntem dağım giderini, elektrik ve suyu kullanan ve kullanmayan tüm ortaklara pay edilmesidir. İkinci ise sadece elektrik ve suyu kullanan ortaklara pay edebilmesidir. Başka türlü bu bedelin telafisi mümkün değildir. Yönetim kurulu olarak ikinci yöntem tercih edilmiş olup elektrik ve suyu kullanan ortaklara kullanım bedeli ile birlikte dağıtım bedeli de yansıtılmaktadır. Diğer taraftan aynı yöntem önceki yönetim kurulları tarafından da uygulanmıştır.

Elektrik ve su fiyatlarında artış İz-su ve Gediz Elektrik A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Söz konusu zam yetkisi ilgili kurumlara ait olup bu hususta genel kurulun bir yetkisi bulunmamaktadır. İlgili kurumlar tarafından kooperatife kesilen faturadaki elektrik ve su tüketim birim fiyatlarındaki değişikliği müteakip olarak yönetim kurulu tarafından birim fiyat güncelleme kararı alınmakta olup söz konusu kararda belirtilen birim fiyatı üzerinden ortakların cari hesaplarına elektrik su kullanım ve dağıtım bedelleri borç olarak tahakkuk ettirilmektedir. Elektrik ve suya bir yıl içerisinde iki kere zam yapmak kooperatif genel kurulunun yetkisinde olmayıp ilgili kurumların tasarrufundadır. Söz konusu kurumlar tarafından yılda kaç defa zam yapılır ise yönetim kurulu olarak o kadar birim fiyat değişikliği kararı alınmakta ve ortaklara yansıtılmaktadır. Yapılan zam farkının ortaklara yansıtılıp yansıtılmaması konusunda genel kurulda karar alınması açıkça eşitlik ilkesine aykırı olup bu konuda genel kurulun karar alması düşünülemez. Diğer taraftan senede iki defa zam yapıldığı iddianız gerçek olmayıp sizin kooperatife ortak olduğunuz tarihten dilekçe tarihine kadar geçen sürede elektrik fiyatlarında hiç artış olmamıştır. İz-su ise her yıl olduğu gibi rutin olarak ocak ayında bir kere zam yapmıştır.

Soru-5: Eski giriş kapısının olduğu yere yan site ile konuşulup anlaşarak ve ilgili kurumlardan izin alınarak neden kumandalı bir bariyer yapılmadı?

Cevap: Sizlerde muhtemelen malumat sahibi olmuşsunuzdur ki,“eski giriş kapısının devamı olan yol hazineye ait bir yoldur”. İşin aslı olarak, hiçbir kurum bu yolun kapatılmasına izin veremez.  Hal böyle olmasına rağmen bizden önceki yönetimler bu giriş yolunu kapatmış olup ortaklarımızın bu durumu kabulü sonucunda, ta ki kooperatif ortaklarımızın belediyeye giriş yolunu şikayet ettikleri tarihe kadar hiçbir sorun çıkmamıştır.  Bazı ortaklarımızın bu giriş yolu ile ilgili yönetim kurulumuzdan talepleri olmuştur. Bunun üzerine yan site sakinleri konutlarına yerleşip site yönetimlerini teşekkül ettirdikleri zaman yan site yönetimi ile anlaşarak kumandalı bir bariyer yapılması hususunda yönetim kurulu olarak karar vermiştik.

Ancak daha yan site sakinleri konutlarına yerleşmeye başlamadan ve site yönetimi teşekkül ettirilmeden Abdullah Kasap adlı bir kooperatif ortağı “Tepecik mahallesi Akarca caddesi Zümrüt Evler Sitesi eski giriş kapısı yönetim kurulunca kapatılmıştır. Kamuya ait olan yol özel site tarafından kapatılamayacağından, caddede oturan site malikleri olarak mağduruz. Yolun acilen açılmasını önemle arz ve rica ederiz.” şeklindeki dilekçesi ile Seferihisar Belediyesine şikayette bulunarak yolun açılmasına sebep teşkil etmiştir. Aslında kendisi caddede oturmadığı halde dilekçesinde kendisini caddede oturan bir site maliki olarak tanıtıp mağdur edebiyatı bile yaparak, resmi bir kuruma gerçek dışı beyanda bulunmuştur. Abdullah Kasap’ın şikayeti üzerine, kooperatifin öncülüğünde birçok ortağın birlikte imzaladığı “güvenlik ve pandemi nedeni ile yolun tekrar kapatılması talepli dilekçe ”Seferihisar Belediye’sine verilmiştir.  Ancak talebin belediye tarafından uygun görülmemesi ve site içerisindeki aynı şikayetçinin şikayetini tekrarlaması üzerine eski giriş yolu zabıtalar tarafından tekrar açtırılmıştır.

Yapılan şikâyetler nedeni ile henüz teşekkül etmemiş bulunan yan sitenin yönetimi ile görüşülerek ve resmi kurumlardan izin alınarak giriş yoluna bariyer yapma imkânı kalmamıştır. Çünkü yapılan şikayetler üzerine kooperatife gelen kurum yetkilileri söz konusu yola set, bariyer, engel vs. konulmasını hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini yazılı olarak bildirmişlerdir. Yani Abdullah Kasap isimli şahsın, yönetimimizi ve birçok site ortağını zor durumda bırakan planı başarıyla gerçekleşmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan söz konusu yolun kapatılması ile ilgili olarak belediye tarafından kooperatife kesilen herhangi bir ceza söz konusu olmamıştır.

Soru-6: Bugüne kadar kaç arsa sattınız? Kaç arsamız kaldı ve arsalardan gelen paraları nerelere harcadınız?

Cevap: Kooperatif bu güne kadar arsa satışı yapmamıştır. Ancak boş olan 16 arsa ve 1 eve “ortaklık kaydı ve ferdileşme” işlemi yapmıştır. Şu an için ortaklık kaydı yapılabilecek arsa bulunmamaktadır.

Yaklaşık (16.07.2017-20.09.2020) üç yılı aşkın bir süre içerisinde yapılan ortaklık kaydı sırasında elde edilen paraların toplam tutarı 3.655.000,00 TL’dir.

Yine aynı süre içinde 3.992.887,99 TL altyapı (yatırım) harcaması yapılmıştır.

Elektrik, Su ve Parke taş yapılması ile ilgili harcamaların bir kısmı kooperatif tarafından 1018 ve 1019 adada bulunan ortaklara yansıtılmıştır. 1018 ve 1019 adadaki ortaklara elektrik altyapı bedeli olarak (143*3.000 =) 429.000- TL, Parke taş bedeli olarak(148*3.500=) 518.000 TL olmak üzere toplam 947.000- TL altyapı bedeli tahakkuk ettirilmiştir. Yine önceki dönemden 51.077,50 TL yol ve su altyapı alacağı devir edilmiştir. 20.09.2020 tarihi itibari ile tahakkuk ve devir bedelinin 832.967,70 TL ortaklarımızın tahsil edilmiş olup 165.109,80-TL altyapı borçları bulunmaktadır.

Yatırım harcama tutarları, ortaklık kayıt bedelleri ve ortaklara yansıtılan altyapı bedelleri aşağıda tablolarda detaylı olarak gösterilmiştir.

Yatırım Harcama Kalemleri
1 1018-1019 Su, yol, pissu maliyeti Güzeler Ltd. şti. 491.156,96
2 Sosyal Tesis Tamamlama Maliyeti 85.641,03
3 1.Etap Aydınlatma İşi Doruktan Elektrik Ltd. 1.323.000,00
4 1.Etap Aydınlatma İşi Proje Bedeli Ahmet Taştan 40.000,00
5 1.Elektrik Malz. (Branşman kabl.) Özlem Kılınçarslan 50.622,00
6 İstinat Duvarı ve Parke Taş İşi Rafet Mercan 1.152.468,00
7 Su Deposu Yapım İşi Gürcan Türker İnş. Ltd. 135.000,00
8 2. Etap Sokak Aydınlatma İşi Doruktan Elektrik Ltd. 715.000,00
 a Yatırım Harcamaları Toplamı 3.992.887,99
2017- 2018 – 2019 – 2020 Yılları Ortaklık Kayıt Bedelleri İcmali
 No Kazanım Şekli Ada/ Parsel Bağ.

Bölüm

Ortaklığa Kabul Şekli Ortaklığa Kayıt Tarihi Ortaklığa Giriş Bedeli
1 Devir 1026/1 45 İhale 19.10.2017 180.000,00
2 Devir 1026/1 26 İhale 19.02.2018 200.000,00
3 Devir 1026/1 27 İhale 21.05.2018 210.000,00
4 Devir 1018/1 21 İhale 14.11.2018 195.000,00
5 İstifa 1019/1 17 İhale 04.04.2019 217.000,00
6 Devir 1018/1 26 İhale/Bartır 24.06.2019 200.000,00
7 Devir 1018/1 78 İhale 01.07.2019 172.000,00
8 Devir 1026/1 43 İhale 01.07.2019 200.000,00
9 İstifa 1018/1 29 İhale 02.12.2019 200.000,00
10 İstifa 1018/1 91 İhale 23.12.2019 190.000,00
11 İstifa 1018/1 60 İhale/Bartır 18.01.2020 220.000,00
12 Devir 1018/1 24 İhale 07.03.2020 200.000,00
13 Devir 1018/1 69 İhale 07.03.2020 190.000,00
14 Devir 1018/1 70 İhale 10.07.2020 260.000,00
15 Devir 1018/1 35 İhale 10.07.2020 246.000,00
16 İstifa 1019/1 3 İhale 07.03.2020 210.000,00
17 Devir 1024/1 17 İhale/Bartır 15.06.2020 365.000,00
B Ortaklık Kayıt Geliri Toplamı 3.655.000,00
Ortaklara Yansıtılan Altyapı Katkı Payları
1 1018 ve 1019 Ada Devreden Su Altyapısı Alacağı Devir 51.077,50
2 1018 ve 1019 Ada Elektrik Katkı Payı Tahakkuku 3.000 429.000,00
3 1018 ve 1019 Ada Parke Taş Katkı Payı Tahakkuku 3.500 518.000,00
4 Katkı Payı ve Devir Eden Altyapı Katkı Payı Toplamı (1+2+3) 998.077,50
5 1018-1019 Ada Altyapı Katkı Payı Alacak Tutarı 165.109,80
C Tahsil Edilen Katkı Payı (4-5)=C 832.967,70
D Yatırım Finansman Geliri  (Kaynak) (B+C) 4.487.967,70
E Yatırım Harcamaları Tutarı 3.992.887,99
F Fark (Banka Hesabında Mevcut)  (D-E) 495.079,71

Soru-7: Alınan duyumlara göre kuyu sularının geldiği depoya 130.000-TL harcandığı söylenmektedir. Akmayan sularımıza karşılık harcanan bu para doğru mu? Doğru ise sularımız neden kısıtlı akmaktadır? Kuyularda yapılan uygulama nedir?

Cevap: Suların akması ve sorunların çözümü maksadı ile yapılan ek depo maliyetinin akmayan sular için harcanmış olmasını düşünmek tarafınıza ait olumsuz bir peşin hüküm olup bu konuda verilecek bir cevap bulunmamaktadır. Ek su deposunun maliyeti 135.000 TL’dır.

Soru-8: Alınan duyumlara göre kooperatife 30.000-TL ceza kesilmiş, bu ceza doğru mu ve ne için kesildi? Devlet kurumları tarafından kesilen cezalar hukuksuz uygulamalardan veya usulsüzlüklerden dolayı kesilir. Uygulamalar yönetim kurulu tarafından yapıldığından dolayı Kooperatif ortaklarını doğrudan bağlayan bir durum söz konusu değildir ve tamamen yönetim kurulunun sorumluluğundadır.

Cevap: Bu konudaki duyumlarınız da maalesef gerçek değildir. Çünkü bahsetmeye çalıştığınız para tutarı ceza değil, ecrimisil bedelidir. Haksız işgal tazminatı olarak da bilinen ecrimisil, bir malın veya taşınmazın idarenin rızası dışında kullanılması anlamına gelir. İdarenin zarara uğrayıp uğramadığı veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın talep edilen bir tazminattır.

Kooperatife tebliğ edilen ecrimisil bedeli, kadınlar plajındaki basketbol sahası, kadınlar plajındaki tente ve hazineye ait olan alanlara dikilen zeytin ağaçları nedeni ile tahakkuk ettirilmiştir. Söz konusu alanlar önceki yönetimler tarafından oluşturulmuş olup, halen de kooperatif ortaklarının kullanımı vasıtasıyla onlara fayda sağlamaktadırlar. Bu nedenle ceza mahiyetinde olmayan fuzuli işgal bedelinin kooperatif kasasından ödenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan Devlet kurumlarının ceza kesme yöntemi ile ilgili düşüncenizi kabul etmekle birlikte, yönetim kuruluna sorumluluk yükleme şeklindeki adeta niyet belirten görüşünüzü kabul etmemekteyiz.

Soru-9: Bayanlar ve erkekler plajları hakkında şikayet söz konusu olduğu duyumlarını aldık. Bu konu hakkında tarafımıza bilgi verilmesini istiyoruz.

Cevap: Aldığınız duyumların doğruluğunu Seferihisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlünden öğrenebileceğinizi düşünmekteyiz.

Soru-10: Sitenin çözülmesi gereken ve elzem olan onlarca sorunları varken, Güneşli Kent sınırına yapılan duvar kaç metre ve maliyeti nedir?

Cevap: Yol yapımı ve parke taş döşenebilmesi için Güneşli kent sınırına istinat duvarlarının yapılması zarureti doğmuştur. Dolayısıyla söz konusu sınır duvarı da çözülmesi gereken elzem sorunlardan birisidir. Duvar 1.850 m2 olup maliyeti 703.000-TL’dır.

Soru-11: Kararı alınmış olmasına rağmen site içerisine güvenlik kameraları yapılacaktı ve aradan 3 yıl geçmesine rağmen kamera sistemi yapılmamıştır nedenini açıklar mısınız?

Cevap: Abdullah Kasap isimli şahsın inatla ve malum niyetle açtırmış olduğu eski giriş kapısından dolayı güvenlik kamerası yapılması hususu yönetim kurulunun gündemine gelmiş olup bu hususta iş yapacak firmalardan teklif toplanmaktadır.

Soru-12: Site içerisinde sokaklar arasında pislikten geçilmiyor çalışanlarımızın site içerisinde ne iş yaptıklarını bilmek istiyoruz, açıklar mısınız?

Cevap: Çalışan iki personelden biri muhasebe ve idari hizmetleri, diğeri ana giriş kapısı nöbeti ve saha içi idari hizmetleri yürütmektedir. Diğer dört personel ise site içi genel temizlik işleri, su ve elektrik sayaçlarının okunması, su ve elektrik altyapı ve üst yapısında oluşan arızaların giderilmesi, plajların temizliği, yollarda oluşan arızaların giderilmesi, site içerisindeki ağaçların ilaçlanması ve sulanması, sitenin ilaçlanması, su depolarının bakımı ve ortaklarımızın sıklıkla boş alanlara attıkları yaprak ve dalların alınması gibi birçok hizmeti gerçekleştirmektedirler.

Soru-13: Kiracılardan ve günübirlikçilerden bıktık. Siteye kimin girip çıktığı belli değil. Özellikle bizlerin aidatları ile sitede istihdam ettiğiniz çalışanlarınız tarafından ciddi olarak emlakçılık ve pansiyonculuk yapılmaktadır. Bu duruma ne zaman dur diyeceksiniz? Çalışanlarımız özellikle bu uygulamadan ne zaman vazgeçecekler?

Cevap: Siteye kimin girip çıktığının belli olmaması, esas olarak kooperatif ortağı Abdullah Kasap isimli şahıs tarafından belediyeye şikayet edilerek açtırılan eski giriş yolunun kontrolümüzden çıkmış olmasından kaynaklanmaktadır. Genel kuruldan önce bu hususta yapılabilecek bir tasarrufumuz bulunmamaktadır.

Site içinde pansiyonculuk yaptığını bildiğiniz kişileri Seferihisar emniyet müdürlüğü ve vergi dairesine şikayet edebilirsiniz.

Diğer bir husus ile ilgili olarak;

Kooperatif Ana sözleşmesinin 54. Maddesinde; “Denetim kurulunun başlıca görevleri ve yetkileri şunlardır:1-….

9- Kooperatif ortaklarının, yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli hakkındaki şikayetlerini incelemek ve inceleme sonucu yıllık raporunda açıklamak,” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu anasözleşme hükmü gereğince emlakçılık ve pansiyonculuk yaptığını iddia ettiğiniz personelleri öncelikle kooperatif denetim kuruluna şikayet maksadı ile bildirmeniz gerekmektedir. Denetim kurulunca yapılacak incelemenin sonucuna göre yönetim kurulunca gerekli işlem tesis edilebilecektir.

Soru-14: Site ile alakalı olarak birtakım kurumlara şikayetler yapılmakta ve bu şikayetler neden yapılmakta? Bu şikayetler yönetim olarak yapmış olduğunuz hukuksuzluklardan dolayı mı yapılmakta yoksa keyfi mi?

Cevap: Site ile alakalı birtakım şikayetlerin yapıldığını kendiniz de ifade ettiğinize göre neden yapıldığını da biliyor olmalısınız. Kooperatifimizde bulunduğunuz bu kadar kısa süre içerisinde bayağı fikir sahibi olmuş görünmektesiniz (her ne kadar önemli bir kısmı yanlışsa da). Dolayısıyla bu fikirleri edinirken size yardımcı olan kişiler yukarıda sorduğunuz sorunun cevabında da destek sağlayabileceklerdir kanısındayız. Bize sorduğunuzda ise vereceğimiz cevap bellidir, sizin de buraya kadar ki paylaştığımız hususlardan kolayca tahmin edebileceğiniz üzere.

Soru-15: Site içerisinde dolaşan başıboş hayvanlara ne zaman önlem alacaksınız?

Cevap: Öncelikle burası site değildir, bilginiz olsun (yani en azından henüz). Dışarıda nasıl hayvanlar dolaşıyorsa burada da dolaşması çok da alışılmamış bir durum değildir. Bunları zehirlemek veya öldürmek gibi ne bir yetkimiz ne de öyle bir “kara vicdanımız” mevcut değildir, haliyle. Üstelik yeni çıkan sokak hayvanlarını koruma yasası da ciddi yaptırımlar içermektedir. Burada, insanlara saldıran vs hayvan görülmesi de söz konusu değildir. Bu hayvanlardan rahatsız olan kişiler zaten bunlara ilgi göstermeyerek gereğini kendilerince yapmaktadırlar. Diğer taraftan vicdan sahibi birçok ortağımızda bu garip hayvanlarını açlıktan, susuzluktan ve soğuktan ölmemesi için ellerinden geldiğince ilgilerini esirgememektedirler.

Zaten, söz konusu husus yönetim kurulunun görevleri arasında yer almadığından herhangi önlem alınması da düşünülmemiştir. Belediyelerin görev ve yetki alanına girdiğinden bu konuyla ilişkin şikayetlerinizi Seferihisar Belediye’sine iletmeniz gerekmektedir.

Soru-16: Plajlarda bulunan şezlonglar kiracılar ve günübirlikçiler tarafından abluka altına alınıyor ve üyeler plajda şezlong bulamıyor. Bulduğunda da plajlarda üyelerle kiracılar ve günübirlikçiler arasında kavgalar olmaktadır. Bizlerin aidatları ile alınan şezlong ve plaj malzemelerini bu tür şahısların kullanılmasını kabul etmiyoruz.  

Cevap: Plajlardaki yoğunluğun kiracılardan daha ziyade günübirlikçilerden kaynaklandığını düşünmekteyiz. Abdullah Kasap isimli şahıs tarafından yapılan şikayet üzerine açılan eski giriş yolundan çok sayıda günübirlikçi girmekte ve özellikle bayanların denize girdikleri saatte bu sıkıntının önüne geçilememektedir. Bu durumu bizde kabul etmiyoruz. Ancak malum şahıs tarafından hem giriş yolunun hem de plajların kooperatif yönetim kurulunca engellendiği yönündeki söz konusu kurumlara yapılan şikayetler dikkate alındığında plajların kontrolünün kooperatife ait olmadığı ve doğrudan plajları kullanan ortaklara ait olduğu sonucuna varılması gerekir.

  1. sorunuzda sizinde belirttiğiniz gibi “Devlet kurumları tarafından kesilen cezalar hukuksuz uygulamalardan veya usulsüzlüklerden dolayı kesilir. Uygulamalar yönetim kurulu tarafından yapıldığından dolayı Kooperatif ortaklarını doğrudan bağlayan bir durum söz konusu değildir ve tamamen yönetim kurulunun sorumluluğundadır.”Şeklindeki düşüncenizden hareketle kooperatifin hüküm ve tasarrufu altında bulunmayan alanlar üzerinde yönetim kurulunun faaliyet yürütmesi hukuksuz ve usulsüz bir uygulama olacağından ve cezaya muhatap olmamak açısından plajlarda kısıtlama yönünde bir uygulama yapılamayacaktır.

Soru-17: 1018 ada ve 1019 adalara döşenen kilitli parke taşları ve buna bağlı olarak döşenen bordür taşları toplam kaç metre karedir malzeme dahil işçilik her metre kareye ödenen bedel ne kadardır? Ayrıntılı bilgi verir misiniz? Ayrıca söz konusu adaların dışında diğer adaların iyileşmeleri ile ilgili olarak döşenen kilitli parkeler ve bordürler kaç metre kare ve maliyeti ne kadardır? Ayrıntılı bilgi verir misiniz?

Cevap: Kilitli parke taş döşenen alan 11.272 m2’dir.Buna bağlı olarak döşenen bordür taşı 2.892 metredir. Her metrekareye döşenen kilit parke taşının malzemeli işçilik fiyatı   35,00 TL’dır. Bordür Taşı malzemeli işçilik fiyatı 19,00 TL’dir. Diğer adalarda kooperatifin hizmet sahası içinde bulunduğundan ayrı bir maliyet hesaplanmamıştır.

Soru-18: Site içerisinde birtakım ağaçlar kimler tarafından kesilip odun olarak kullanılmıştır? Ayrıntılı bilgi istiyoruz.

Cevap: Yönetim Kurulu olarak site içindeki bir takım ağaçları kimlerin kestiği hakkında bilgi sahibi değiliz – Üstelik de nerede bulunan, hangi ağaçtan bahsettiğiniz belli bile değilken.

Soru-19: Her adadan birer ada temsilcisi neden seçilmedi?

Cevap: Kooperatif Kanunu ve anasözleşmede ada temsilcisi seçileceğine dair bir yükümlülük bulunmamaktadır.

Soru-20:Sosyal tesis işleten firmanın fırın ruhsatı var mı işletmeci kooperatife ne kadar kira ödemektedir?

Cevap: Ruhsatla ilgili bilgiyi söz konusu işletmeciden ya da Seferihisar Belediyesi’nden öğrenebilirsiniz. Aylık KDV dahil 2.028,06-TL kira ödemektedir.

Soru-21: Kooperatif bünyesinde kurulan iktisadi işletmenin kurulması zorunlu muydu, kooperatife faydası nedir ve gerekli mi? Ayrıca bu işletme için muhasebe defterleri tutulmakta mıdır ve bedelleri ne kadardır?

Cevap: Evet zorunluydu. Çünkü “zeytinyağı satışı yanında üç adet gayrimenkulünü kiraya veren bir kooperatifin yasal düzenleme gereği iktisadi işletme kurmasıyasal zorunluluk kapsamında olup, zeytinyağı satışından ve gayrimenkullerin kiralamasından vazgeçmediği sürece iktisadi işletme kurulmasının tartışması abesle iştigaldir. Diğer taraftan geçtiğimiz genel kurulda iktisadi işletmenin kurulmasının zaruri olduğu konusunda ortaklara bilgi verilmiş ve ayrıca yönetim kurulu faaliyet raporunda da açıklama yapılmıştır.

İktisadi işletme kuruluşu ile ilgili yasal düzenleme yapıldığı tarihte kooperatifin önünde iki yol bulunmaktaydı. Birincisi kooperatife ait gelirler gayri resmi belgeler ile kooperatif kayıtlarına alınabilmesiydi. Bu işlem tercih edilseydi eğer, malum ortaklarımız tarafından şikayet edildiği veya harici olarak ilgili kurumlar tarafından tespit edildiği takdirde kooperatif yüklü bir ceza ile karşı karşıya kalabilirdi. İkinci bir yöntem ise yasal düzenlemenin gereği olan iktisadi işletmenin kuruluşu tamamlanarak kira, zeytinyağı ve diğer çeşitli gelirler için fatura ve yazarkasa fişi düzenlenir, gerekli defterler tutularak yasal çerçevede gelir beyanı ve vergi ödemesi yapılabilirdi.

Kooperatif yönetimi olarak tabii ki ikinci yöntem seçilmiştir. Diğer taraftan bu yasanın çıkması hususunun kooperatifler açısından can simidi olduğu unutulmamalıdır. Önemli not: Şayet hükümet tarafından bu yasal düzenleme yapılmasaydı, zeytinyağı satışı ve kira gelirleri nedeniyle kooperatifin kurumlar vergisi muafiyeti kalkmış olacaktı. Vergi dairesi tarafından resen kurumlar vergisi mükellefiyeti ve buna bağlı olarak da KDV mükellefiyeti tesis edilecekti. Dolayısıyla bu gün itibari ile iktisadi işletmenin yaptığı uygulamalar kooperatif üzerinden yapılacaktı. Muafiyet kalktığı için kooperatifin genel gider payı olarak ortaklardan topladığı aidatlar için, fatura düzenlenmesi zorunlu hale gelecek ve düzenlenen faturalarda ayrıca   %18 oranında KDV hesaplanacaktı.

Bunun rakamsal açıklaması şu şekildedir. 2020 yılında toplanacak olan bir yıllık aidat üzerinden hesap yapmak gerekir ise;

580*100 = 58.000*12 = 696.000,00 TL Bürüt aidat tutarının % 18’lik kısmı 106.169,50 TL Vergi dairesine KDV olarak ödenecekti ve kalan 589.830,50 TL kooperatif hizmetleri için kullanılacaktı. Başka bir ifadeyle ödediğiniz 100 TL aidatın 15.25 TL si KDV olarak 84,75 TL ise kooperatif hizmetleri için kullanılacaktı. 100 TL aidat üzerinden yapılan bir yıllık hesaplamaya göre muafiyetin kalması halinde kooperatife106.169,50 TL maliyet olarak yansıyacaktı. Bu tutarı üç yıl için hesaplayacak olursak (2018 ve 2019 yıllarında 80 TL Aidat üzerinden) 276.021,00 TL KDV maliyetiyle karşımıza çıkmaktadır.

Buna karşılık üç yıl için iktisadi iletmenin ödediği vergi (2018 yılında 1.669,46 TL 2019 yılında 8.123,86 TL 2020 yılının 8. Ay sonuna kadar 5.845,99 TL olmak üzere ) toplam 15.639,31 TL’dır.

Konuyu özetlemek gerekir ise iktisadi işletmenin kurulması yasal bir zorunluluk olup keyfi bir uygulama değildir. Hal böyleyken o tarihteki yönetim kurulu tarafından iktisadi işletme kurma yükümlüğü yerine getirilmeseydi hem ortaklara karşı hem de vergi idaresine karşı yönetim kurulunun sorumluluğu doğacaktı. Ancak mevcut yönetime muhalefet eden bazı ortaklar iktisadi işletme kurmanın keyfi bir uygulama olduğunu, iktisadi işletme üzerinden mali müşavire ilave bir para ödendiğini ve iktisadi işletmenin mali müşaviri ek bir ücret ödemek için kurulduğunu iddia etmektedirler. Söz konusu iddiaların tamamı mesnetsiz olup iktisadi işletme kuruluşu ile ilgili aşağıdaki kanun ve tebliğ incelendiğinde muhalefetteki kişilerin kötü niyetli olarak ortaklarımızı yanılttığı açıkça anlaşılabilecektir.

İktisadi işletme için 01.03.2018- 31.12.2019 tarihleri arasında yasa gereği ayrı defterler tutulmuş ancak 15 Şubat 2019 tarihinde yapılan yasal düzenlemeye istinaden iktisadi işletmenin hâsılat, maliyet ve gider hesapları kooperatif defterinin içinde ayrı hesap kodlarıyla izlenmektedir ve cari yılda iktisadi işletme için ayrı bir defter tutulmamaktadır. İktisadi işletmenin kuruluşundan bu güne kadar muhasebe ücreti ödenmemiştir. İktisadi işletmenin kuruluşu ile ilgili olarak 2018 yılında (fatura basımı ve yazar kasa bedeli, defter tasdik gideri, noter ve kırtasiye) 2.142,76 TL harcama olmuştur. Başkaca bir masrafı bulunmamaktadır.

İktisadi işletme kurulması ile ilgili yayımlanan söz konu yasal mevzuat eklenmiştir.

BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7061                                                                                         

Kabul Tarihi: 28/11/2017

MADDE 88- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan parantez içi hüküm yürürlükten kaldırılmış ve aynı bendin sonuna aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir.

“(Kooperatiflerin ortakları dışındaki kişilerle yaptıkları işlemler ile kooperatif ana sözleşmesinde yer almayan konularda ortakları ile yaptıkları işlemler “ortak dışı” işlemlerdir. Kooperatiflerin faaliyetin icrasına tahsis ettikleri ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan demirbaş, makine, teçhizat, taşıt ve benzeri amortismana tabi iktisadi kıymetleri elden çıkarmaları ile yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir işyeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz. Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme oluşmuş kabul edilir. Kooperatiflerin, iktisadi işletmelerinden ve tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından kazanç elde etmelerinin ve bu kazançların daha sonra ortaklara dağıtılmasının muafiyete etkisi yoktur. Ortak dışı işlemlerden elde edilen kazançların vergilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.)”

MADDE 124- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.4.12.2017

 

TEBLİĞ

23 Aralık 2017                                                                               Resmî Gazete Sayı : 30279

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 14)

Bu Tebliğde, 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde ilgili bölümler itibarıyla aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin “4.13.1.4. Sadece ortaklarla iş görülmesi” başlıklı bölümünün sonuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir. “28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5520 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine eklenen ve 1/1/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren parantez içi hükümle, kooperatiflerin faaliyetin icrasına tahsis ettikleri ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan demirbaş, makine, teçhizat, taşıt ve benzeri amortismana tabi iktisadi kıymetleri elden çıkarmalarının ortak dışı işlem sayılmayacağı hüküm altına alınmıştır. Örneğin, bir üretim kooperatifinin amacını gerçekleştirmek üzere kullanmış olduğu iş makinesini, ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra satması ortak dışı işlem olarak değerlendirilmeyecek ve bu satış işlemi dolayısıyla kooperatif muafiyeti etkilenmeyecektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “4.13.2. Yapı kooperatiflerinin muafiyetinde özel şartlar” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir. “4.13.3. Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerde ortak dışı işlemlerin vergilendirilmesi 7061 sayılı Kanunla 5520 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine eklenen parantez içi hükümle 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kurumlar vergisinden muaf kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme oluşmuş kabul edileceği, kooperatiflerin bu iktisadi işletmelerinden ve tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından kazanç elde etmelerinin ve bu kazançların daha sonra ortaklara dağıtılmasının da muafiyete etkisinin olmayacağı ve ortak dışı işlemlerden elde edilen kazancın vergilendirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu suretle kooperatiflerin, 1/1/2018 tarihinden itibaren gerçekleştirecekleri ortak dışı işlemler nedeniyle muafiyetleri etkilenmeyecek; ancak bu işlemlerden elde edilen kazançlar kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.Dolayısıyla, muafiyete ilişkin diğer şartları taşıyan kooperatiflerin ortak dışı işlemlerinden elde edilen kazançları kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisine tabi tutulacak, ortak içi işlemlerinden elde edilen kazançlarının kurumlar vergisine tabi tutulması söz konusu olmayacaktır.Ortak dışı işlemlerle ilgili olarak kooperatif tüzel kişiliğine bağlı oluştuğu kabul edilen iktisadi işletme adına kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilecektir. Öte yandan, ortak dışı işlemlerde bulunmaları nedeniyle 1/1/2018 tarihinden önce kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş olan kooperatiflerin, muafiyete ilişkin diğer şartları da taşıyor olmaları kaydıyla, 1/1/2018 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi mükellefiyet kayıtları sonlandırılacaktır. Bu kooperatiflerin 1/1/2018 tarihinden itibaren gerçekleştirdikleri ortak dışı işlemlerine ilişkin olarak kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmek suretiyle bu işlemlerden elde ettikleri kazançları vergilendirilecektir. Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatifler, ortak dışı işlemlerine ilişkin hesap ve kayıtlarını kooperatif hesaplarıyla ilişkilendirmeksizin iktisadi işletme adına tasdik ettirecekleri ayrı defterlerde izleyeceklerdir.

MADDE 12 – Aynı Tebliğin “14.1. Beyannamenin verilmesi” başlıklı bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir. “Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerin farklı alan veya konularda yaptığı tüm ortak dışı işlemler nedeniyle, alan veya konu ayrımı gözetilmeksizin, her bir kooperatifin tüzel kişiliğine bağlı tek bir iktisadi işletme için kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirilecektir. Bu iktisadi işletmenin mükellefiyetle ilgili ödevlerinin yerine getirilmesinden kooperatif tüzel kişiliği sorumlu olacaktır.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin “14.5. Kooperatif gelirlerinin sadece taşınmaz kira gelirlerinden ve mevduat faizlerinden oluşması halinde beyan” başlıklı bölümünün birinci paragrafında yer alan “kurumlar vergisi mükellefiyetlerinin” ibareleri “kooperatif tüzel kişiliğine bağlı oluştuğu kabul edilen iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyetinin” şeklinde değiştirilmiş; aynı paragrafta yer alan “anılan kooperatiflerin” ibareleri “bu iktisadi işletmelerin” şeklinde, aynı bölümün ikinci paragrafında yer alan “diğer gelirleri de bulunan kooperatifler” ibareleri “ortak dışı başkaca işlemlerden doğan gelirleri de bulunan kooperatif tüzel kişiliğine bağlı iktisadi işletmeler” şeklinde ve son paragrafında yer alan “kooperatiflerin” ibaresi “iktisadi işletmelerin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Tebliğin “16.3. Tarhiyatın muhatabı” başlıklı bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir. “Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle oluşan iktisadi işletmenin kazançları üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi, kooperatif tüzel kişiliği adına tarh olunur.” Tebliğ olunur.

Soru-22: Kooperatif avukatı ve muhasebecisi kimdir? Avukata ve muhasebecisine ödenen toplam aylık miktar ne kadardır?

Cevap: Kooperatif Avukatı Av. Bilal İstek, Muhasebecisi ise Mali Müşavir Süleyman Er’dir. Avukat ve mali müşavire aylık stopaj hariç KDV dahil 1.890- TL ücret ödenmektedir.

Soru-23: Kooperatifin davalı olduğu üyeler kimler ve dava konuları nelerdir?

Cevap: Bu konuda ki tüm bilgiler geçtiğimiz genel kurullarda sunulan yönetim kurulu faaliyet raporunda yer almıştır.

Soru-24: Kooperatifin ayrıntılı mizanı (normal bilanço değil) 22.07.2017 tarihi itibari ile 31.08.2020 tarihine kadar olan bütün gelir gider tablolarını gösterir ayrıntılı mizanın dökümünün tarafıma verilmesini rica ederim. 

Cevap: Kooperatif Kanunun 24. Maddesinde belirtilen belgeler Muhasebe usul ve esaslarına göre söz konusu raporlar yıllık olarak düzenlenerek genel kuruldan en az 15 gün öncesinden itibaren ve bir yıl süreyle kooperatif merkezinde ortakların incelemesine hazır tutulmuştur. Belirtilen süre içinde yazılı talep eden ortaklara bilanço ve gelir tablosunun birer suret verilmiştir. Diğer taraftan söz konusu raporlar genel kurula sunulmuş olup okunarak müzakereye açılmıştır. Genel kurulun onayından geçen söz konusu raporların birer sureti kooperatifler üzerinde denetim ve gözetim yetkisi olan ilgili kuruma verilmiştir. 31.10.2020 tarihinde yapılması planlanan genel kurula sunulacak olan raporlar ile ilgili olarak da yukarıda belirtilen uygulama aynen yapılacaktır. Yukarıda açıklan nedenler ile ancak son genel kurula sunulacak olan raporlar ile ilgili Kooperatif kanunun 24. Maddesine istinaden bilgi isteme hakkınızı kullanabilir ve söz konusu raporları belirtilen süre içinde kooperatiften talep edebilirsiniz

Diğer taraftan istemiş olduğunuz “ayrıntılı mizan dökümü” kooperatifler kanununun 24. Maddesinde belirtilen raporlar arasında yer almamaktadır. O nedenle söz konusu talebiniz üzerine söz konusu belgenin hazırlanarak tarafınıza verilmesi mümkün değildir.

Kooperatifler kanunun “Ticari defterler ve sır saklama hükümleri ve ceza” başlıklı 25. Maddesi kapsamında, belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde kooperatif merkezine gelerek söz konusu inceleme hakkınız kullanılabilir ve “ayrıntılı mizan dökümünü” hazırlayabilirsiniz ya da mali müşavir ve avukatınızdan destek alınarak belgenin hazırlanması konusunda kendilerinden talepte bulunabilmeniz düşünülmektedir.

Soru-25: Yıllık mali genel kurulu ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz?

Cevap:31.10.2020

Soru-26: Yönetim olarak yapmış olduğunuz bütün harcamaların, yapılan bütün sözleşmelerin, alınan bütün tekliflerle birlikte faturalarını aldınız mı? Alınan bütün faturaları yapılan sözleşme, ödemeler, banka havaleleri ve nakit makbuzları ile birlikte eşleştirilerek görmek istiyoruz.

Cevap: Belirtmiş olduğunuz işlemlerin ne şekilde yürütüleceği yönetim kurulunun yetki ve tasarrufundadır. Söz konusu işlemlerin denetimi ise genel kurulun ve tüm ortaklar adına denetim işlemlerinin yürütülebilmesi maksadı ile genel kurul tarafından seçilen denetim kurulunun yetkisindedir. Kooperatifler kanunun 24. Maddesi kapsamında Alınan bütün faturaları yapılan sözleşme, ödemeler, banka havaleleri ve nakit makbuzları ile birlikte eşleştirilerek görebilmeniz mümkün değildir.

Kooperatifler Kanunun 66. Maddesine istinaden “Ortaklar gerekli gördükleri hususlarda denetçilerin dikkatini çekmeye ve açıklama yapılmasını istemeye yetkilidirler.” Bu madde kapsamında denetçilerden açıklama talep edebilirsiniz.

Kooperatif kanunun “Bilgi edinme hakkı, bilanço” başlıklı 24. Maddesi ile“Ticari defterler ve sır saklama hükümleri ve ceza” başlıklı 25.maddesinin uygulama şekil ve şartları farklı olup inceleme hakkı ile bilgi edinme hakkı ayrı değerlendirilmesi gerekir.

Kooperatifler kanunun “Ticari defterler ve sır saklama hükümleri ve ceza” başlıklı 25. Maddesi kapsamında, belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde “görmek istediğiniz kişiler” ile birlikte kooperatif merkezine gelinerek inceleme hakkınız kullanılabilir ve alınan bütün faturaları yapılan sözleşme, ödemeler, banka havaleleri ve nakit makbuzları ile birlikte eşleştirilerek görebilirsiniz.

Soru-27: Üyelerden toplanan aylık aidat miktarı ne kadardır? Gediz Elektrik A.ş. ve İz-su’dan elektriği ve suyu kaç TL den alıp, biz ortaklara kaç TL den satmaktasınız? Aradaki gelir farkını muhasebe kayıtlarına hangi gelir adı altında işlemektesiniz? Zeytinyağı ve kira gelirlerinin toplamı ayrıntılı olarak ne kadardır? Ödenen emlak vergileri ne kadardır?

Cevap: Üyelerden toplanan güncel aylık aidat tutarı58.000-TL’dır. Kooperatifin elektrik ve su alım – satım faaliyeti bulunmamakla birlikte ilgili kurumların kooperatife düzenlediği elektrik ve su faturalarının üzerine elektrik ve su kayıp, kaçak, dağıtım ve okuma bedelleri ilave edilerek yansıtma işlemi yapılmaktadır.

01.09.2020 tarihinde su fiyatlarına gelen zamdan sonra;

(Çevre Temizlik Vergisi, Katma Değer Vergisi, Su ve Atık Su bedeli dahil)

1.Kademe Su Bedeli 0-13 m3 arası kullanım için                                                     : 6,49 TL

2.Kadem Su bedeli 14-20 m3 arası kullanım için                                                    : 6,97 TL

3.Kademe Su bedeli 20 m3 sonraki kullanımlar için                                            :15,84 TL

olup  İz-su tarafından yukarıda belirtilen kullanım miktarı dikkate alınarak kooperatife fatura düzenlenmektedir.

Kooperatif tarafından, Su, Atık Su ve Çevre Temizlik Vergisi ortaklara KDV dahil 7,00 TL olarak yansıtmakta olup aradaki 0,51 Krş fark ise pompa bakım, onarım, elektrik bedeli olarak su tüketim bedeli içinde yer almaktadır.

Birçok ortağımızın kullanımı 14 m3 üzerinde olmasına rağmen birim fiyatı 6,97 TL olan suyu (dağıtım bedeli ilave edilmeksizin) kooperatif tarafından ortaklara 7,00 TL olarak yansıtılmaktadır. Diğer bir ifade ile 14 ton üzerindeki kullanımları olan ortaklarımız ilave bir bedel ödemedikleri gibi 20 ton üzerinde kullanımları olan ortaklarımız ton başına 8,84 TL kar etmektedirler. Bu katkı suyu kullanmayan ortakların katkısı olup dağıtım bedellerinin tüm ortaklara yansıtıldığı takdirde suyu kullanmayan ortaklarımız cezalandırılmış olacaklardır.

Katı Atık Toplama Bedeli KDV dahil 13,82 TL, Katı Atık Bertaraf Bedeli KDV dahil 3,47 TL olup İz-su tarafından kooperatife toplam KDV dahil 17,29 TL üzerinden Katı Atık Toplama ve Bertaraf Bedeli adı altında fatura düzenlenmektedir. Kooperatif tarafından ortaklara 17,50 TL üzerinden yansıtılmakta olup 0,31 Krş ise dağıtım bedeli finansmanı olarak değerlendirilmektedir. 

01.01.2020 tarihiden itibaren Gediz Elektrik Dağıtım AŞ. Tarafından Kooperatife KDV dahil 0,90 Krş birim fiyatı üzerinden elektrik fatura düzenlenmektedir. Kooperatif tarafından elektrik tüketim bedeli ortaklara KDV dahil 1,00 TL olarak yansıtmakta olup aradaki 0,10 Krş fark ise trafo ve kablolarda oluşan kayıp kaçak bedeli olarak elektrik tüketim bedeli içinde yer almaktadır.

MUHASEBE KAYITLARI İLE İLGİLİ OLARAK;

1-) İlgili kurumların düzenlediği fatura bedeli – Elektrik ve Su Tüketim Giderleri Hesabına borç kaydı yapılmaktadır.

2-) Ortaklara yansıtılan elektrik ve su yansıtma bedeli- Elektrik ve Su Yansıtma Gelirleri Hesabına alacak kaydı yapılmaktadır.

3-) Aradaki gelir farkını muhasebe kayıtlarına her hangi bir gelir adı altında işlenmemektedir. Bu konu teknik bir konu olup bir Mali Müşavirlerden destek almanızı tavsiye ederiz. Çünkü söz konusu fark borç ve alacak kaydı işleminin doğal sonucu olarak ayrıntılı gelir tablosuna aktarılmaktadır. 

Zeytin Yağı Gelirleri: Cari yılda 5.751 Kg zeytin hasat edilerek zeytinlerin sıkılması sonucunda 1.035 Litre zeytinyağı elde edilmiştir. Elde edilen yağın 103,50 Litresi yağ sıktırma bedeli olarak sıkma işlemini yapan firmaya KDV Hariç 1.354,95 TL bedel üzerinden fatura edilmiştir. (Aynı tutar sıkma bedeli olarak ilgili firma tarafından da kooperatife fatura edilmiştir.)

1 5.751 Kg Zeytininden Elde Edilen Zeytinyağı ( Bürüt Üretim ) 1.035,00 L
2 Zeytinyağı Sıktırma Bedeli (Barter) 103,50 L
3 Dibe Çöken Tortu Miktarı 31,50 L
4 2019 Üretilen Zeytinyağı Miktarı ( Net Üretim ) 900,00 L
Yağ Üretim Yılı Yağ Miktarı Birim Fiyatı (TL/L) Satış Tutarı
2018 Yılında Elde Edilen Yağ 485,00 Kg. 18.51845 8.981,45
2019 Yılında Elde Edilen Yağ 360,00 Kg. 20,37011 7.333,24
2019 Yılı Sıktırma Bedeli (Barter) 103,50 Kg. ———- 1.354,95
Toplam 948,50 Kg.   17.669,64

Barter bedeli dahil 2019 yılında KDV Dahil 17.669,64 TL zeytinyağı satış geliri elde edilmiştir. Cari yılda satılan yağın 485 Litresi 2018 yılında 360 Litresi 2019 yılında sıkılmıştır.

2019 Yılında elde edilen 900 Litre yağın 360 litresi 2019 yılında 540 litresi 2020 yılında satılmış olup KDV Hariç 10.999,93 TL gelir elde edilmiştir.

Kira Geliri: 2019 yılında KDV Hariç 35.051,89 TL, 01.01.2020 – 31.08.2020 tarihleri arsında ise KDV Hariç 20.473,93 TL kira gelir elde edilmiştir.

Emlak Vergisi: 2019 yılında iki taksit halinde 42.769,82 TL emlak vergisi ödenmiştir. 2020 yılı 1. Taksit ödeme tutarı 24.907,73 TL olup aynı tutardaki ikinci taksit ödemesi Kasım ayında yapılacaktır.

Soru-28: 1019 adada Ahmet Kaya’ya ait evin önünde bulunan söz konusu adaya ait yeşil alan veya otopark olarak kullanılması gereken alan beton duvarlarla kapatılmış olup içerisi kilitli parke taşı ile döşenip, Ahmet Kaya isimli üyemizin kullanımına tahsis edilmiştir. Konu hakkında açıklama yapar mısınız? Duvarlar ve kilitli parkeler kooperatif bütçesinden neden karşılandı?

Cevap: Söz konusu alan beton duvarlar ile kapatıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü bu duvarlar Ahmet Kaya’ya yer tahsisi için değil yeşil alanın altındaki ve üstündeki yolun yapımı sırasında istinat duvarı yapma zorunluluğu hasıl olduğu için yapılmıştır. Aynı uygulama 1018 ada 1 parsel 34,35 ve 36nolu bağımsız bölüm sınırlarında da yapılmıştır. Parke taş uygulamasına gelince, 1017-1018-1026 adalarda bulunan birçok yeşil alana da oto park ihtiyacının sağlanabilmesi için parke taşlar döşenmiştir. Ahmet Kaya isimli ortağımızın kullanımına tahsis edildiği iddianız mesnetsiz olup söz konusu alan ortaklarımızın otopark ihtiyacını karşılaması maksadı ile yapılmıştır. O nedenle söz konusu alana yapılan harcama kooperatif bütçesinden ve o adada oturan ortakların ödediği paralardan finanse edilmiştir.

Diğer taraftan tüm ortakların kullanımına açık olan söz konusu park alanı ile ilgili olarak genel kurulda müzakere yapılarak çözüme kavuşturulacağı düşünülmektedir. Hatta bazı ortaklarımızın daha büyük alanları kendi bağımsız bölümlerine dahil ederek diğer ortakların kullanımını engellediği hususunda da tarafımıza gelen şikayetler bulunmaktadır. Tüm bu konuların genel kurulda müzakere edilerek çözüme kavuşacağını düşünmekteyiz.

Soru-29: 1017 adaya dikilen aydınlatma direkleri projeye uygun olarak mı dikildi yoksa arzu üzerine yerleri mi değiştirilerek dikildi?

Cevap: Evet projeye uygun olarak yapıldı. Arzu üzerine değil sahadaki uygulama sırasında aydınlıktan maksimum seviyede faydalanmak maksadı ile bazı direklerin yerleri değiştiği zaman eş zamanlı olarak projede de değişiklik yapılır. Sonuç olarak projeye uygun ve arzuya göre değil maksimum faydaya göre yerleri değişmiş olabilir.

Soru-30: Diğer adalarda yapılan elektrik uygulamaları aynı şekilde projeye ve şartnameye uygun olarak mı yapıldı?

Cevap: Evet uygun yapıldı.

Soru-31: Kooperatife gelir sağlayıcı ne gibi projeleriniz var, açıklar mısınız?

Cevap: Yapı kooperatiflerinin amaçları ortaklarının konut ihtiyaçlarını sağlamak olup gelir getirici faaliyetlerde bulunulamaz. O nedenle bu konuda bir projemiz olmayıp kooperatifin tüm altyapılarının tamamlanması ve akabinde ilgili kurumlara devrini müteakip kooperatifin tasfiye edilmesini ve toplu yapı yönetimine geçilmesi için gerekli işlemleri başlatmayı düşünmekteyiz.

Soru-32: Sosyal tesis çevresi ve site içi yeşillendirme, adalar arası dinlenme yerleri hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Cevap: Sosyal tesisin çevresini yeşillendirerek adalar arasına dinlenme yerleri yapmayı düşünmekteyiz.

Soru-33: Kooperatife ait boş alanların ağaçlandırılması ve temizliği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cevap: Boş alanları mümkün olduğunca ağaçlandırarak temizliğini yapmayı düşünmekteyiz.

 

S.S. ZÜMRÜT EVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Duyuru – 2020 / 11: Bir Kooperatif Ortağının faaliyetlerimizle ilgili sorularına verilen cevap yazısıdır” üzerine 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir