DUYURULAR/HABERLER

Duyuru – 2018/12: “Ortaklarımıza Genel Kurul Davetiyesi” hakkında

Değerli Ortaklarımız;

25 Mayıs 2018 tarihinde tüm ortaklarımıza genel kurul davetiyesi ile birlikte mali tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) gönderilmiş bulunmaktadır. İlk toplantı tarihi 30 Haziran 2018, sonraki toplantı tarihi ise 22 Temmuz 2018 tarihidir.  Mevzuat gereği yapı kooperatifleri genel kurulun yapılabilmesi için ortakların ¼ ü toplantı salonunda hazır bulunması gerekmektedir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde takip eden toplantılarda da yine aynı çoğunluk aranmaktadır. Geçmişteki tecrübe ve uygulamalar dikkate alındığında genellikle ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamamakta ve ikinci toplantı tarihinde çoğunluk sağlanabilmektedir. Bu nedenle 22 Temmuz 2018 tarihinde yeterli çoğunluğun sağlanarak toplanabileceğimizi umut etmekteyiz.

Toplantıya bizzat katılamayacak olan ortaklarımız zarf içinde gönderdiğimiz ya da ekte sunulan Vekalet örneğini doldurup ıslak imzalı olarak posta ya da kargo yolu ile vekil tayin ettikleri kişilere ulaştırılabilirler. Her ortak birinci derece yakınlarına (eş, anne, baba, çocuk, kayın anne ve kayın baba) veya kooperatifimizin herhangi bir ortağını vekil tayin edebilirler.

(NOT: Genel kurul saat 10 da başlayacak olup 8: 30 da Hazirun cetveli imzalanmaya başlanacaktır.)

Genel kurul gündemine görüşülmesini istedikleri maddeleri ilave etmek isteyenlere 15 Mayıs 2018 tarihine kadar süre tanınmıştı. Ancak belirtilen süreye kadar madde ilavesi ile ilgili herhangi bir talep gelmemiştir. Dolayısıyla öteden beri olduğu gibi yönetim kurulumuz önemli gördüğü konuları gündeme almıştır.

Bu tarihten  itibaren toplantı gündemine madde ilave etmek isteyen ortaklarımız olduğu takdirde, aşağıda belirtilen usulü uygulamaları gerekmektedir. 

Yapı Kooperatifleri Ana Sözleşmesi Madde 31-

Dörtten az olmamak üzere ortakların en az 1/10’u tarafından genel kurul toplantı tarihinden en az 20 gün önce müştereken ve noter tebligatı ile bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur. Gündemde olmayan hususlar görüşülemez.

Ancak, kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10′ nun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve kanun, anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.

 Yönetim Kurulu

 İsmail Demirbaşcı – Davut Altuntaş 

AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYARAK
VEKALETNAME ÖRNEĞİNİ İNDİREBİLİRSİNİZ
GENEL-KURUL-DAVETIYE
VEKALETNAME ÖRNEĞİ

 

ÖNEMLİ NOT: Ortaklarımıza zarf içinde gönderilmiş olan DÖNEM BİLANÇO v.s. hesaplarımız için “AÇIKLAYICI NOTLAR” daha önceden web sayfamızda yayınlanmıştı. İlgilenen ortaklarımız Bu LİNKİ TIKLAYARAK söz konusu bilgilere ulaşabilirler.