DUYURULAR/HABERLER

Sosyal Tesis İşletmesi İdari Şartnamesi

S.S. SEFERİHİSAR ZÜMRÜT EVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME İŞİ

İDARİ ŞARTNAMESİ

 1. İŞİN KONUSU NİTELİĞİ İHALE KAPSAMI VE ŞEKLİ

Kooperatifimize ait Tepecik Mah. Akarca Cad. Zümrüt Evler Sitesi No:64/588 Seferihisar/ İzmir adresinde bulunan Sosyal Tesisin (Restoran ve Kafeterya binası) iç dekorasyon, tesisat, elektrik, peyzaj, çevre düzenleme işlerinin kooperatifçe verilecek projesine uygun şekilde tamamlanarak kira karşılığında işletilmesi işi bu şartname ve yapılacak kira sözleşmesi hükümlerine göre “Açık teklif usulü” ile kiraya verilecektir. Tesis cafe, restoran, pastane, genel kurul toplantıları, bilimsel toplantılar, internet cafe ve eğlence amaçlı kullanılacaktır.

 1. İHALE YERİ TARİHİ VE ŞARTNAME BEDELİ

İhale Tepecik Mahallesi Akarca Cad. Zümrüt Evler Sitesi No.64/584 Seferihisar-İzmir adresindeki idari binasında 27 /08/ 2017 günü saat 18:00 de yapılacaktır. İhale İdari Şartnamesi ücretsiz olarak kooperatif idari binasında görülebilir.

 1. İHALE BEDELİ GEÇİCİ VE KESİN TEMİNATLARI

İhaleye çıkartılan sosyal tesisin ihale bedeli, işletmeci adaylarının yapacağı yatırım ve hizmet kalitesi ile teklif bedeli göz önüne alınarak Kooperatifimizce belirlenecektir. Kooperatifimiz gerekli gördüğü durumlarda verilen teklifler üzerinden pazarlık da yapabilecektir. İhaleye katılacak işletmeciler teklif mektuplarıyla birlikte 5 yıllık (60 aylık) teklif bedelinin % 5’i oranında geçici teminat mektubu vereceklerdir. Kesin teminat ise ihale bedelinin % 10’u kadardır

 1. İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

a)Kanuni ikametgâhının olması.

b)Türkiye sınırları içerisinde tebligat için adres göstermesi

c)Gerçek kişi olması halinde kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri

d)Tüzel kişi olması halinde yetki belgesi ve kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri

e)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birinin yukarıda (a ve b ) de belirtilen ikametgâh adresleri belgesi.

f)İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

g)İhaleye gireceklerde Restoran, Kafeterya veya Lokanta işletmeciliğiyle iştigal ettiklerine dair belge.

5. İŞİN SÜRESİ

Kira süresi kira sözleşmesi ile belirlenecek olup belirlenen sürenin sonunda işletmeden memnun kalınması durumunda kooperatif işletmeciyle yapılacak sözleşmenin süresini ihalesiz olarak dilediği kadar uzatma hak ve yetkisine sahiptir. Kira sözleşme ve şartname hükümlerine uymadığı takdirde kooperatifin yazılı isteği üzerine bu süre beklenmeden İşletmeci Sosyal Tesisi tahliye etmek zorundadır. Kira süresi sözleşme yapıldığı günden itibaren başlar. İşletmeci kiralama süresi sonunda hiçbir ihtara gerek kalmadan tesislerde teslim edilen binayı noksansız ve sağlam tam olarak teslim eder. İşletmeci Sosyal tesisi kendisine teslim edilen demirbaş var ise demirbaşlar ile birlikte kira süresinin bitmesine müteakip hiçbir uyarıya gerek kalmadan noksansız ve tam olarak teslim eder.

 1. İŞİN YAPILMASI

İşletmeci sözleşme tarihinden itibaren sosyal tesisi teslim alır. Yer tesliminden sonra hemen projesi doğrultusunda iç dekorasyon, tesisat, elektrik, peyzaj, çevre düzenleme işlerini tamamlayarak hizmete açar. İşletme için gerekli her türlü hareketli mobilya, eşya, mutfak malzemesi, pişirme ve saklama cihazları, makineler ve ekipman İşletmeci tarafından temin edilecek ve karşılanacak olup tahliye sırasında İşletmeci tarafından kooperatife bırakılacaktır. İşletmeci yukarıda belirtilen malzemelerin listesini yaparak Kooperatife bildirecek, tahliye ederken bu listedeki malzemeleri kooperatife bırakacaktır. Tadilatlar ile ilgili olarak ne yapım aşamasında ne de kira dönemi sonunda Kooperatiften hiçbir bedel talep edemez. İşletmeci hiçbir surette Kooperatiften yazılı izin almadıkça Sosyal Tesisi kısmen de olsa hizmete kapatamaz. Bunun tespiti halinde Birinci seferde 1 (bir) kira bedeli, 2. (ikinci) tekrarında 2 (iki) kira bedeli para cezası 3. (üç) tekrarında kira sözleşmesi fesih edilerek yatırmış olduğu ihale teminatı ve diğer teminatlar yakılarak irat kaydedilecektir. Kira sözleşmesi bitim tarihinden 1 ay önce tesisin varsa eksik ve noksanları kiracıya tamamlattırılarak Sosyal Tesisin tahliye işlemleri bitirilir. İhaleye katılacakların sosyal tesis ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi edinip, sosyal tesisin mahallini ve uygulama projelerini görüp, Kooperatifin şartlarını bilerek ihaleye katıldıkları ve teklif verdikleri kabul edilir.

 1. İŞLETME VE TESİSİN ONARIM GİDERLERİ

Tesislerin işletilmesinden doğacak her türlü işletme, tesis ve onarım giderleri ile üretim ve satış giderleri, demirbaş malzeme bakım ve onarım giderleri ile elektrik, haberleşme ve su giderleri ile site aidatı işletmeciye aittir. Tesis projesine göre tamamlanmış ve işletmeye hazır durumuyla birlikte Kooperatife teslim edilecektir. Yukarıda bahsedilen tamir bakım ve onarım işlerinin bedeli işletmeci tarafından karşılanarak Kooperatiften hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Tutanakla belirlenen olası tamir bakım ve onarım işleri yapılırken tesis Kooperatifin onayı alınmadan hiçbir surette hizmete kapanmayacak.

 1. İŞ GÜVENLİĞİ VE KORUMA ÖNLEMLERİ

İşyerinde çalıştırılacak tüm personel ve bunlarla ilgili her türlü ücret, SGK primleri İşletmeci tarafından karşılanacak, iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında gerekli önlemler İşletmeci tarafından alınacaktır. Doğabilecek her türlü tazminat ve cezalar kiracıya ait olup Kooperatif bu konulardan hiçbir sorumluk altına alınamaz.

Bu sözleşmeden dolayı işletmenin çalıştırdığı tüm personelin gelir ve damga vergileri, işsizlik sigortası dahil, her türlü sigorta primleri, işçilerin tüm ücretleri, prim ve ikramiye gibi ücretlerin ve bunun gibi sair ücretler ve işçilik alacaklarından ,personel ile kurulmuş ve/veya kurulacak iş sözleşmelerinden kaynaklanan diğer bütün alacakların tamamından, kıdem ve ihbar tazminatlarından İşletmeci sorumludur.

 1. İŞLETME YETERLİLİĞİ

İşletmeci bu tür ve boyutta bir tesisi işletebilecek bilgi, tecrübe, mali yeterlilik ve yasal belgelere sahip olduğunu belgeleyecektir.

 1. KİRA BEDELİ ÖDEME ŞEKLİ

Aylık kira bedelleri inşaat süresi olarak belirlenen 2 ay sonunda başlar, her ayın ilk 5 iş günü içerisinde peşin olarak Kooperatifin vereceği banka hesabına nakit olarak yatırılır. Diğer yıllara ait kira bedelleri Maliye Bakanlığının her yıl için belirleyeceği “yeniden değerleme oranı” nispetinde yıllık kira artışı ile belirlenir./ yıllık kira artış oranı % 10 dan aşağı olmamak üzere her yıl belirlenen yıllık (tefe + tüfe)/2 oranında uygulnacaktır. Kiranın gecikmesi halinde aylık % 5 oranında gecikme cezası uygulanır. Kira bedelini 2 defa ödenmemesi durumunda kira sözleşmesi fesih edilmiş sayılarak iş yerinin tahliyesi sağlanır. İşletmecinin yatırmış olduğu kira teminatı ve diğer teminatlar kooperatife gelir kaydedilir. İşletmeci bununla ilgili hiçbir hak talep edemez.

 1. BİNA VE DEMİRBAŞLARIN SİGORTALANMASI

Binanın ve demirbaşların sigorta mevzuatına girebilecek işlemleri İşletmeci tarafından tüm paket sigorta şeklinde yapılacaktır. Bu sigortalama işi kira başlangıcından itibaren üç ay içinde yapılarak poliçenin bir sureti kooperatife sunulur. İhaleyi alan kişi tesislerin sadece kiracısı sıfatına haiz olacaktır.

 1. KOOPERATİFİN YETKİSİ

Kooperatif ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Bedel uygun görülmemişse ihale onaylanmayarak iptal edilir. Kooperatif fiyata bağlı kalmayıp dilediği teklifi kabul veya reddetme hak ve yetisine sahiptir. İşletmeci tarafından yapılacak imalatların projeye uygunluğu, standartları ve kalitesi, Kooperatifçe görevlendirilen yetkili teknik elemanlarca kontrol edilecek olup uygun olmayan iş ve imalatlar yapılmayacaktır. Ayrıca Kooperatif işletmenin hizmet ve yemek kalitesini, hijyen ve sağlık koşullarını kontrol etme, gerekli değişiklikleri talep etme ve yaptırma yetkisine sahip olup İşletmeci bu taleplerin karşılanmasından imtina edemez.

 1. ÖZEL ŞARTLAR

a)Tesislerdeki her türlü döşeme, demirbaş ve diğer malzemeler kiracıya yer teslim aşamasında demirbaş teslim tesellüm tutanağı ile kiracıya teslim edilir. Bu demirbaş ve malzemelerin ihaleden sonraki her türlü bakım onarımları ile yeni alınacak demirbaş mal malzemelerin alımı ve montajı yükleniciye aittir. Teslim edilen bu demirbaş ve malzemelere kira süresi sonunda noksansız ve sağlam olarak teslim edilecektir. Aksi takdirde noksanlar % 20 fazlası ile İşletmeci tarafından ödenecektir. Kullanmadan dolayı kırılan ve yıpranan malzemelerin yerine alınan demirbaşlar kiracıya iade edilmez.

b)İşletmeci kooperatifçe belirlenen amaçların dışında tesisi izinsiz olarak kullanamaz.

c)İşyeri İşletmeci tarafından bir başkasına devredemez ve işletmeciliğini başkasına veremez. Kooperatif tarafından tespit edilmesi durumunda ihale fes edilir ve teminatı yakılarak irat kaydedilir. İşletmeci tesisi maksadı dışında kullanamaz.

d)Tesiste kullanılan mekân, malzeme ve ekipmanlar her daim temiz ve bakımlı bulundurulacaktır. Kullanılmaz durumdakiler kullanılmayarak yerine yenisi İşletmeci tarafından alınarak kullanılacaktır..

e)Kullanımdan doğacak boya badana işleri Kooperatifin bilgisi dâhilinde İşletmeci tarafından yaptırılacaktır.

f)Tesisin peyzajı ve yeşil alanların bakımı ve çevre temizliği itina ile yapılacaktır.

g)Sel felaketi, doğal afetler olması durumunda veya tesisin mevcut fiziki durumunda olacak bir değişiklik durumunda kiracı teminatını iade talebinde buluna bilir ve Kooperatif tarafından teminatı iade edilir.

h)Kooperatif tarafından yapılacak temizlik kontrollerinde hıfzıssıhha kurallarına uyulmadığı tespit edilmesi durumunda Birinci seferde 1 (bir) kira bedeli, 2. (ikinci) tekrarında 2 (iki) kira bedeli para cezası 3.(üçüncü) tekrarında kira sözleşmesi Kooperatifçe fesih edilerek İşletmecinin attırmış olduğu ihale teminatı ve diğer teminatlar yakılarak irat kaydedilecektir.

ı. İşletmeci kiralanan tesis içinde ve çevresinde HERTÜRLÜ UYUŞTURUCU ÖZELLİĞİ TAŞIYAN KEYİF VERİCİ MADDE’lerin satışı ve tüketimi tamamen yasaktır. Aksi durumun Kooperatifin tespiti, vatandaş tarafından şikâyeti yâda Emniyet Kolluk Güçlerince tespiti veya Tutanak Tutulması halinde herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın tesis 3 (üç) gün içerisinde tahliye edilerek ihale teminatı ve diğer tüm teminatları yakılarak irat kaydedilecektir. İşletmecinin buna herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.

i)İşletmeci çalıştıracağı işçilerin sigorta primlerini öder, işletme sırasında 3.kişilere vereceği zarar ile işyerindeki kazalarda sorumluluğun tamamı işletene ait olacaktır.

j)İşletmeci tesisin %100 müşteri memnuniyetini sağlaması için gerekli olan kadrolama, yatırım, bakım, onarım, eğitim vb. işlemleri aksatmadan sürekli yapmalıdır.

k)Her türlü müşteri şikayeti ve ihtiyacına karşılık vermeli, gıda üretim ve satış yapan işletmeler Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, HACCP, hijyen ve semitasyon standartları konusunda bilgili olmalı ve işletmesinde uygulamalıdır.

l)Şifreli lig TV, D-Smart gibi kanalların yayını sağlanmalıdır. Belirtilen yayınların naklen yayın saatlerinde yönetimle anlaşılarak farklı makul bir fiyat uygulanabilecektir.

m)İşletme güvenliğinden, iç ve dış çevrenin temizliğinden işletmeci sorumludur.

n)İşletmeci içki içilmesine, kumar oynanmasına ve kapalı alanlarda sigara içilmesine izin vermeyecektir.

0)Çalışanlarının hizmetlerini özel giysilerle sürdürmeleri, müşterilerle ilişkilerini resmi davranış biçimleriyle devam ettirmeleri gerekir.

ö. Tesisin açılma ve kapanma saatleri 07:30 – 02:00 olarak düşünülmektedir. Saat 24:00 ten sonra rahatsızlık yaratacak gürültü yapılmayacaktır. Tesisin çalışma günü 365 gündür.

p)Özel gün ve eğlence günlerinde müzik sesinin çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde açılması. Gürültü Kontrol yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuata uygun davranılması gerekmektedir.

r)İşletmecinin gelir amaçlı başkaca getireceği hizmetler konusunda Kooperatiften izin alması gerekir.

s)İşletmeci dışarıdan müşterileri gelmesine izin vermeyecektir fakat site dışına sipariş usulü hizmet verebilir.

ş. Sözleşmenin Uzamaması halinde İşletmeci tarafından , işletme için yapılan yatırım bedeli kooperatif den talep edilemez ve , işletmede kullanılan tüm demirbaş ve masa, sandalye ,klima, mutfak malzemeleri ve benzeri tüm malzemeler işletmeci tarafından kooperatife bırakılacaktır.

 1. İHALENİN ONAYI VE İPTALİ

Kooperatif tarafından alınan ihale kararı, karar tarihinden itibaren 10 gün içinde onaylanır veya iptal edilir. Onaylanan ihale kararı 5 işgünü içersin de üzerine ihale yapılan veya vekiline bildirilir veya iadeli taahhütlü olarak adresine tebliğ edilir.

 1. SÖZLEŞME VE TEMİNAT

İhale üzerinde kalan istekli, ihale onay tarihinden itibaren 15 gün içersin de kesin teminatı ve diğer teminatları yatırmaya ve sözleşme yapmaya mecburdur. Aksi takdirde geçici teminatı irat kaydedilir.

 1. İSİM HAKKI

Tesisin ismi kooperatifçe belirlenir ve bu isim hiçbir suretle değiştirilemez.

 1. RESİM VERGİ SİGORTA PİRİM VE HARÇLARI

İhaleden ve kira süresi boyunca sosyal tesislerin işletilmesinden doğan her türlü vergi, resim, harç ve sigorta pirimi ile sözleşme giderleri İşletmeciye aittir.

 1. İTİLAFLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ

Bu şartnamenin ve yapılacak sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar ilgili yasa hükümleri çerçevesinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nce çözümlenir.

İş bu şartname 18 (On sekiz) maddeden ibarettir.

06.08.2017

S.S.SEFERİHİSAR ZÜMRÜT EVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir